عیب زدایی صفحه‌ سنگ ساب

انواع مشکلات محتمل در هنگام استفاده از صفحه سنگ سابرا با به کمک راهنمای عیب زدایی در صفحه‌های سنگ ساب حل کنید

پایین بودن کیفیت سایش
مشکل
راه حل
صفحه ساب خیلی سخت است و یا لرزش دارداز صفحه نرم‌تر استفاده شود
کافی نبودن فشارافزایش فشار در جهت سنباده زنی
کم بودن قدرت دستگاه سنگ فرزاز دستگاه با قدرت بالاتر ستفاده شود
بارگیری و لغزش صفحه سنگ

استفاده از صفحه سنگ استاندارد


مصرف بیش از حد ساب
مشکل
راه حل
نرم بودن صفحهاستفاده از صفحه ساب سخت‌تر
فشار بیش از حدکاهش فشار اضافی
کاهش سرعت محیطیکاهش فشار روی دستگاه فرز
سرعت محیطی کمتر از حد نیاز و تعیین شدهافزایش سرعت تا 80 متر در ثانیه، تعمیر یا تعویض دستگاه


خرد شدن لبه صفحه ساب
مشکل
راه حل
مسطح بودن زاویه سنگ زنیزاویه را به 30 الی 40 درجه برسانید
متحرک بودن قطعه کارقطعه کار به ‌درستی محکم شود
فشار بیش از حد به صفحهکاهش فشار مضاعف


ترک خوردگی در قسمت پایین صفحه ساب
مشکل
راه حل
بزرگ بودن منطقه تماسکاهش منطقه تماس
فشار بیش از حد به صفحهکاهش فشار مضاعف


غیر متعادل بودن
مشکل
راه حل
استفاده از فلنج‌های کثیفتمیز نگه داشتن فلنج‌ها
نا امن بودن نصب صفحه سابمحکم کردن فلنج‌ها و محافظ دستگاه فرز
متفاوت بودن قطر فلنج‌ها استفاده از فلنج‌هایی با قطر یکسانبرچسب‌ها

ارسال کننده محتوا


ارسال پیام